ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση από το healthy-living.gr και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους. Ο ιστότοπος healthy-living.gr έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR).
Η παρούσα πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «HEALTHY LIVING IKE» και τον διακριτικό τιτλο HEALTHY-LIVING.GR η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ματζαρίδη Κωνσταντίνο, Κυριαζάκη Γεώργιο και Παράσχου Βασίλειο.
Ο κ. Ματζαρίδης Κωνσταντίνος, ειδικευμένος στην ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε.
Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Πατριάρχου Κυρίλλου ΣΤ’ 10, ΤΚ 65100, ΑΦΜ 800690788, ΔΟΥ Ξάνθης, Τηλ: 25410-26056, email: info@healthy-living.gr
Η εταιρείας μας είναι αρμόδια για την προστασία σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το healthy-living.gr, ως απλός χρήστης, ως καταναλωτής/αγοραστής ή ως μέλος και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζετε σύμφωνα με τα άρθρα 12,13 και 14 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (GDPR) που τίθεται σε ισχύ από την 25η Μαϊου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού ιστότοπου και εν όψει της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού είναι πιθανό να ζητηθεί από τους χρήστες να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν.
Τα στοιχεία αυτά είναι: ονοματεπώνυμο, χώρα διαμονής, διεύθυνση, τόπος διαμονής, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι τα ελάχιστα δυνατά απαιτούμενα στοιχεία για την ολοκλήρωση της εμπορικής συναλλαγής της εταιρείας με τον καταναλωτή σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
Επιπλέον μπορεί να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση στον ιστότοπο και τις αγορές από αυτόν, οι οποίες αξιοποιουνται έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, καθώς και να ενημερώνουμε για τις προσφορές αγοράς προϊόντων που σας ενδιαφέρουν.
Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την διεύθυνση IP σας, το ιστορικό αγορών που πραγματοποιείται μέσω της σελίδας μας, καθώς και πληροφορίες για την πλοήγηση σας μέσα στο site μας.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τους χρήστες του ιστότοπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση της εμπορικής συναλλαγής της εταιρείας με το χρήστη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους εκτός και εάν αυτό συνάδει με την κείμενη νομοθεσία.
Το healthy-living.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους ενεργούς πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν στην ολοκλήρωση των παραγγελιών τους.
Ο κάθε χρήστης μπορεί να αιτηθεί ανά πάσα στιγμή τη διακοπή της επικοινωνίας αυτής ενημερώνοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλου μέσου επικοινωνίας την εταιρεία.
Το healthy-living.gr μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου μόνο εάν τα ανωτέρω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερόμενους οικειοθελώς και για τους εξής σκοπούς:
• Την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες μέσω του παρόντος ιστότοπου όπως για αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.
• Τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών
• Τη συλλογή ανατροφοδότησης από τους χρήστες σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες για τη βελτίωσή τους
• Για τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του healthy-living.gr από απόσταση μετά από τη συγκατάθεση των χρηστών
• Για έρευνα αγοράς και επικοινωνίας με τους χρήστες, μετά από συγκατάθεσή τους
Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες του ιστότοπου μπορεί να οργανώνονται σε αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία για τους παραπάνω σκοπούς.
Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τους παραπάνω τρόπους και τους αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους παραπάνω σκοπούς θα είναι το healthy-living.gr στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το αρχείο.
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι χρήστες τους παρόντος ιστότοπου είναι μόνον το healthy-living.gr το οποίο δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτής εταιρείες για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους χρήστες αυτούς όπως με τις εταιρείες διακίνησης και διανομής προϊόντων για την ορθή αποστολή των παραγγελιών των πελατών.
Οι χρήστες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στο healthy-living.gr έχουν τα εξής δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Τέλος, όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: pdata@healthy-living.gr, Κωνσταντίνος Ματζαρίδης, 25410-26056
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Το healthy-living.gr τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις για τα προσωπικά δεδομένα.
Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να εξασκήσει τα παραπάνω δικαιώματα ζητώντας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους, είτε εγγράφως είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pdata@healthy-living.gr
Το healthy-living.gr αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική του είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η «ΗΕΑLTHY LIVING IKE» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
Ενημέρωση για τα Cookies
Τι είναι τα Cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).
Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;
Το healthy-living.gr χρησιμοποιεί “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο site.
Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς σας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.
Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.
Χρήση των Cookies:
Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου.
Με την περαιτέρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies.
Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:
• B2C Platform cookies
• Google Analytics
• Google Adwords
• DoubleClick (Google)
Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.
Πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Firefox – https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track
Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.